Нормативні документи


Управління університетом
Найменування нормативного документа Інформація про документ
1 Статут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ МОН № 247 від 25 лютого 2019 р.
53 Регламент виборів делегатів Конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
54 Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
55 Положення про приймальну комісію 23 грудня 2019 р.
56 Положення про науково-методичну раду Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
57 Положення про методичну раду навчально-наукового інституту 2013 р.
58 Положення про студентське самоврядування Національного університету «Львівська політехніка» 25 травня 2016 р.
59 Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» 19 березня 2020 р.
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпечення. Розрахунок штату. Підвищення кваліфікації
Найменування нормативного документа Інформація про документ
2 Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.09, Наказ № 153-1-10 від 23 березня 2020 р.
40 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 265-1-10 від 02 червня 2020 р.
41 Положення про почесного доктора і почесного професора Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.03., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р.
42 Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.04., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р.
44 Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.07ю, Наказ № 65-1-10 від 11 лютого 2020 р.
49 Положення про конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.06., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
62 Положення про порядок представлення науково-педагогічних працівників до присвоєння вчених звань професора і доцента в Національному університеті «Львівська політехніка» 2013 р.
Посадові інструкції
Найменування нормативного документа Інформація про документ
3 Порядок формування посадових інструкцій у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
63 Посадова інструкція директора навчально-наукового інституту Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р.
64 Посадова інструкція завідувача кафедри Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р.
65 Посадова інструкція професора кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
66 Посадова інструкція доцента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
67 Посадова інструкція старшого викладача кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
68 Посадова інструкція асистента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Навчальна діяльність
Формування освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін
Найменування нормативного документа Інформація про документ
4 Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.01., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
9 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.02., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
10 Порядок вибору студентами навчальних дисциплін Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.03., Наказ № 88-1-10 від 24 лютого 2020 р.
11 Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів НПП та складання розкладу занять Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.04., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
12 Порядок відкриття спеціалізацій в Університеті Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.05., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
69 Порядок формування робочої програми навчальної дисципліни 24 червня 2016 р.
70 Положення про гарантів освітніх програм у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 266-1-10 від 02 червня 2020 р.
Організація освітнього процесу
Найменування нормативного документа Інформація про документ
13 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.01., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
14 Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.02., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
15 Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.03., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
16 Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.04., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
17 Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.05., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
18 Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.06., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
19 Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.07., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
21 Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.09., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
22 Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.10., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
24 Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.12., Наказ 430-1-10 від 8 серпня 2019 р.
74 Положення про викладача-куратора 2013 р.
75 Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» 25 лютого 2020 р.
76 Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 533-1-10 від 8 жовтня 2018 р.
112 Порядок розгляду звернень студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 320-1-10 від 03 липня 2020 р.
Формування контингенту студентів. Оцінювання та визнання результатів навчання. Атестація студентів
Найменування нормативного документа Інформація про документ
25 Регламент приймання документів, формування особових справ вступників на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.02., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
26 Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.04., Наказ № 193-1-10 від 15 квітня 2019 р.
27 Положення про апеляційну комісію університету Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.05., Наказ № 191-1-10 від 15 квітня 2019 р.
28 Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.03., Наказ № 192-1-10 від 15 квітня 2019 р.
31 Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.08., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
32 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.09., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
33 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.10., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
34 Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.11., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
35 Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.12., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
36 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.13., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
38 Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.15., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
39 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.16., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
71 Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» 23 грудня 2019 р.
72 Регламент формування контингенту студентів для навчання 2013 р.
73 Порядок визнання у Національному університеті «Львівська політехніка» результатів навчання, здобутих у неформальній та інформаційній освіті Наказ № 321-1-10 від 03 липня 2020 р.
111 Порядок визнання у Національному університеті «Львівська політехніка» результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Наказ № 321-1-10 від 03 липня 2020 р.
Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті. Академічна доброчесність
Найменування нормативного документа Інформація про документ
5 Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» 08 вересня 2017 р.
6 Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Ухвала Вченої ради університету, Протокол № 1 від 25 лютого 2015 р.
37 Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.14., Наказ 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
60 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» 13 лютого 2017 р.
61 Порядок перевірки в університеті факту опублікування монографій, навчальних посібників, статей здобувачів вчених звань і наукових ступенів доктора та кандидата наук, а також статусів видань, в яких опубліковані ці статті
Організація праці
Найменування нормативного документа Інформація про документ
7 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка» 17 травня 2016
Діловодство. Інформаційний менеджмент. Видавнича та бібліотечно-інформаційна діяльність
Інформаційний менеджмент
Найменування нормативного документа Інформація про документ
8 Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.02, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
29 Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.01, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
30 Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.04, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
50 Положення про базу даних «Університет» Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.03., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
51 Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.05., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
52 Положення про веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.06., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Видавнича діяльність
Найменування нормативного документа Інформація про документ
47 Положення про планування та видання навчальної літератури Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.04., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
48 Положення про порядок видання монографій у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.05., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Бібліотечно-інформаційна діяльність
Найменування нормативного документа Інформація про документ
109 Положення про консультанта кафедри з питань формування і використання фонду документів та ІР НТБ 2013 р.
Наукова та науково-технічна діяльність
Наукова робота студентів та учнівської молоді
Найменування нормативного документа Інформація про документ
20 Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.08., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
23 Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.11., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Провадження наукової та науково-технічної діяльності
Найменування нормативного документа Інформація про документ
43 Положення про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.05., Наказ № 194-1-10 16 квітня 2020 р.
80 Положення про координаційну раду науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і МОН України 2013 р.
81 Положення про наукову школу в Національному університеті «Львівська політехніка» 2013 р.
82 Положення про атестацію наукових працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
83 Тимчасове положення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти і науки України із коштів державного бюджету 2013 р.
84 Тимчасове положення про конкурс наукових робіт Національного університету «Львівська політехніка», які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України 2013 р.
85 Положення про порядок заснування наукових періодичних видань та випуску наукових серіальних видань у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 741-1-10 від 13 грудня 2019 р.
Міжнародне співробітництво Структурні підрозділи університету
Найменування нормативного документа Інформація про документ
46 Положення про навчально-наукову лабораторію Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.03., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
91 Структура Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 307-1-10 від 25 червня 2020 р.
92 Положення про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 280-1-03 від 24 травня 2018 р.
93 Положення про кафедру Національного університету «Львівська політехніка» 26 березня 2018 р.
94 Положення про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
95 Положення про Інститут дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
96 Положення про навчально-консультативні центри Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
97 Положення про студентський відділ Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 581-1-10 від 30 жовтня 2018 р.
98 Положення про Центр тестування та діагностики знань Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
99 Положення про лабораторію управління вищим навчальним закладом Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
100 Положення про відділ організації та інформаційного супроводу формування контингенту студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
101 Положення про відділ працевлаштування та звʼязків з виробництвом Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Позанавчальна діяльність. Організація проживання